Política de privacitat i protecció de dades

El Ministeri de Asun​tos Econòmics i Transformació Digital és l’entitat responsable del tractament de les dades de caràcter personal suminis​*trados pels usuaris en els Portals Web i Seus Electròniques.

De conformitat amb el que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, el Ministeri es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-los amb confidencialitat. A aquest efecte, adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Aquest avís legal és aplicable a les pàgines dels Portals Web i Seus Electròniques, no es garanteix en els accessos a través d’enllaços amb aquests llocs, ni als enllaços des d’això llocs amb altres webs.

Pot dirigir-se al de el​egado de Protecció de Dades a través de: ​dpd@economia.gob.es​​

Política de protecció de dades

 

Recollida de dades personals

A fi de prestar els serveis que li corresponen, el Ministeri podrà sol·licitar a través de formulàries dades personals que amb caràcter general seran tractats d’acord amb el que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 (RGPD) i a la Llei orgànica   3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, aprovada el 5 de desembre de 2018 (LOPDyGDD).

El Ministeri informarà i pot recollir dades de les següents categories de dades personals:

  • Dades identificatives i de contacte (incloses adreces postals i/o electròniques).
  • Codis o claus d’identificació per a accés i operativa en el Portal i la la Seu electrònica.
  • Dades transaccionals, això és, qualsevol operació, moviment i consulta associat a qualsevol dels serveis i procediments administratius que un usuari mantingui amb el Ministeri.
  • Dades socioeconòmiques i laborals.
  • Dades de representació legal.

 

Responsables del Tractament

Les activitats de tractament de dades personals corresponen a diferents Responsables de Tractament, en funció del servei prestat pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital. El Registre d’Activitats de Tractament (RAT), publicat i descargable en aquest lloc, identifica als responsables de tots els tractaments registrats en el Ministeri.

 

Finalitats de les activitats de tractament i la seva legitimació

A través dels Portals Web i Seus Electròniques, no es recullen dades personals sense la deguda legitimitat. Les dades aportades per l’interessat s’utilitzaran, amb caràcter únic i exclusiu, per als fins previstos en cada procediment o actuació.

La recollida i tractament de les dades personals té com a finalitat general la gestió, prestació i millora dels serveis i la tramitació dels procediments administratius relacionats amb el Ministeri d’Economia i Empresa així com qualsevol altre servei sol·licitat a cada moment per l’usuari i el seguiment i la resposta a les consultes plantejades per aquests.

El tractament de les dades personals recollits pel Ministeri  pot tenir finalitats addicionals, totes elles justificades pel consentiment explícit de l’usuari o per la legitimació que al Ministeri li confereixen les Lleis i disposicions normatives que regulen els serveis oferts i els respectius procediments, d’acord amb els supòsits de licitud dels tractaments previstos pel art 6 del Reglament (RGPD).”

Les diferents finalitats i les seves legitimacions poden consultar-se en l’accés a cadascun dels serveis i procediments oferts pel Ministeri; i amb caràcter general, en el RAT publicat en compliment del que es preveu en l’art. 31.2 de la Llei orgànica 3/2018 (LOPDyGDD).

 

Consentiment Explícit

Una vegada informat de la mena de dades necessàries per a la prestació dels serveis i procediments administratius associats, les activitats de tractament que es realitzarà, la seva finalitat i la seva legitimació, es recaptarà el consentiment exprés quan sigui necessari perquè el Ministeri realitzi les activitats de tractament de les dades personals proporcionades per l’usuari dels serveis.

 

Destinataris, cessió i transferència de dades

De manera general el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital és l’únic destinatari de les dades recaptades. En cap cas les referides dades seran objecte de tractament o de cessió a tercers, si no és amb el consentiment exprés de l’afectat, excepte autorització legal, segons els supòsits previstos per la normativa legal vigent.

Quan el servei prestat o el seu procediment associat inclogui obligacions legals derivades de la legitimació del tractament que requereixin la cessió o transferència a tercers s’indicaran les terceres parts destinatàries d’aquestes dades i les finalitats de les seves activitats de tractament.

En el seu cas, es recaptarà el consentiment exprés de l’usuari per a tals cessions i transferències de dades. Es demanarà de manera separada i específica el consentiment quan la transferència de dades sigui internacional.

 

Període de conservació de les dades

Les dades es conservaran durant el temps imprescindible per a atendre els serveis oferts pel Ministeri sobre la base de la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats.